Public Mental Health

De Public Mental Health visie verruimt onze blik van het individu “wat heeft de persoon die voor mij zit nodig” naar de populatie “hoe kunnen wij onze burgers gezond houden?”

Door middel van wetenschappelijk onderzoek in die gehele populatie wil men in kaart brengen wat de noden van onze burgers zijn en hoe wij daar als (geestelijke)gezondheidszorg op kunnen inspelen. Het spreekt voor zich dat deze noden dynamisch zijn en over de jaren heen sterk kunnen verschillen. Dit vraagt een ommezwaai van aanbodgericht naar vraaggericht werken

Hoe kan jij als hulpverlener hieraan bijdragen?

  • Je bouwt kennis op of zet jouw kennis in rond preventie, vroeg detectie en interventie. In de eerste contacten met de cliënt doe je een grondige indicatiestelling.
  • Jullie gaan samen opzoek naar de meest gepaste en toegankelijke zorg – matched care – op dit moment. De zorg wordt ook opgebouwd qua intensiteit – stepped care –, we geven niet meer zorg dan nodig, maar ook niet minder – unmet & overmet needs -.
  • Je werkt volgens de herstelgerichte visie en plaatst de cliënt en zijn context centraal in zijn groeiproces. 

Community Based Mental Health

Wat als we écht dichtbij zouden gaan kijken bij onze burgers? Naar hun dagelijks leven en context; thuis, ontmoetingsplaatsen, school en sociaal leven. Dit zijn de plaatsen waar de klachten voor het eerst tot uiting komen. Wij missen als zorgverstrekkers vaak dit belangrijk puzzelstuk. 

Community Based Mental Health verruimt ons perspectief van het zorgen voor onze burgers binnen de geestelijke gezondheidszorg naar het brede welzijns- en zorglandschap. Samen kunnen we bijdragen aan sociale inclusie, herstel- en persoonsgerichte zorg.

Door middel van samenwerking met de familie, bredere context en een lokaal netwerk van welzijns-, gezondheids- en ervaringswerkers kunnen we onze burgers gemeenschapsgerichte zorg aanbieden.
Een gemeenschapsgerichte zorg komt tegemoet aan de specifieke, lokale noden van onze burgers.

Een kracht van het aanbod van de psychologische zorg in de eerste lijn is vindplaatsgericht of outreachend werken. Om de zorg dichtbij de burger te brengen, stimuleren we onze klinisch psychologen/orthopedagogen om hun zorg zoveel als mogelijk aan te bieden op “vindplaatsen”. Dit is een locatie buiten de eigen klinische praktijk of groepspraktijk waar hij of zij werkzaam is en die vlot toegankelijk is voor de burger.

Hoe kan jij als hulpverlener hieraan bijdragen?

  • Je werkt vindplaatsgericht of outreachend.
  • Je werkt nauw samen met het (professioneel) netwerk rondom de burger
  • Je werkt binnen jouw aanbod psychologische zorg in de eerste lijn niet met een wachtlijst, maar kan op korte termijn de burger zien.
  • Je schat samen met de cliënt in welke zorg nodig is.